Vyberte stránku

„Odpovědnost za škodu způsobenou třetí osobě při porušení smlouvy“

Ceny pro autory oceněných prací:místo:

1. místo: Finanční odměna ve výši 20 000 Kč + 5denní pobyt v jednom ze světových měst s jednou z největších kanceláří Allen & Overy a její jednodenní návštěvou

2. místo: Finanční odměna ve výši 15 000 Kč

3. místo: Finanční odměna ve výši 10 000 Kč

Podmínky 21. ročníku soutěže

Soutěžící musí být studentem magisterského studia na některé z právnických fakult v České republice (Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni) ke dni 31. 10. 2020.

Práce musí být:

a) na téma: Odpovědnost za škodu způsobenou třetí osobě při porušení smlouvy
b) v českém jazyce,
c) v elektronické podobě a v rozsahu maximálně 5 000 slov.

Ve své práci se můžete zaměřit zejména na následující:

– V jakých případech má třetí osoba právo na náhradu škody vzniklé jí v důsledku porušení smlouvy, kterou neuzavřela?

– Kdy se bude náhrada škody řídit obecným deliktním režimem a kdy režimem náhrady škody při porušení smluvnní
povinnosti?

– Může být relevantní kritérium předvídatelnosti či ochranného účinku ustanovení, a pokud ano, v jakém směru?

– Pokud odborníkův klient předložil nesprávný znalecký posudek či nesprávné odborné stanovisko třetí osobě a ta se
na něj spoléhala, za jakých podmínek může tato třetí osoba požadovat náhradu škody po odborníkovi?

– Může odborník v praxi svou odpovědnost omezit či vyloučit a případně jakým způsobem?

– Práce musí být doručena spolu s přihláškou, která tvoří přílohu č. 1 pravidel, do 21. 2. 2021 na e-mail:
studentskaprace@elsa.cz. Kontaktní osobou je Kateřina Nováková (academicactivities@cz.elsa.org).

– Účastí v soutěži (tj. odesláním přihlášky a eseje na výše uvedený e-mail) vyjadřuje soutěžící souhlas s:
a) publikováním své eseje prostřednictvím ELSA Česká republika, partnerů soutěže, partnerů ELSA Česká republika
nebo v právních médiích,
b) poskytnutím své eseje, jména a kontaktních údajů partnerům soutěže a partnerům ELSA Česká republika,
c) pravidly této soutěže.

– Pořadí prací bude určeno ELSA Česká republika na základě hodnocení odborné komise složené z odborníků na danou
problematiku oslovených ELSA Česká republika.

– Slavnostní vyhlášení se uskuteční na ELSA Job Fair pořádaném místní skupinou ELSA Praha, který se bude konat na
jaře 2021 v budově Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

– Soutěžící bere na vědomí, že v souvislosti se soutěží studentských prací mohou Allen & Overy a ELSA Česká republika
zpracovávat jeho osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení a kontaktní údaje, a to pouze pro účely organizování
soutěže, a osobní údaje soutěžícího nebudou poskytnuty žádné třetí osobě kromě partnerů ELSA Česká republika.

– Sponzor Allen & Overy si vyhrazuje právo v případě nedostatečné kvality prací, v souladu s posouzením odborné
komise z řad akademických pracovníků, ceny pro autory neudělit.